พื้นที่ศึกษา

     พื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 2 จังหวัด 2 อำเภอ 4 ตำบล 4 เขตการปกครอง 14 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่ถอด ตำบลนาโป่ง อำเถิน จังหวัดลำปาง และ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งที่ปรึกษาจะดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้อย่างน้อยจากศูนย์กลางถนนข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ

สภาพปัจจุบันของบริเวณพื้นที่โครงการ

     พื้นที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้นโครงการจะอยู่ที่แยกดอนไชยที่เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 106 กับทางหลวงหมายเลข 1352 จากจุดเริ่มต้นโครงการที่แยกดอนไชยแนวเส้นทางจะไปทางทางทิศตะวันตกเชื่อมต่อ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นเส้นทางลัดจากถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ไปทางหลวงหมายเลข 108  เข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้โดยไม่ต้องผ่านจังหวัดเชียงใหม่ 

        ข้อมูลสภาพปัจจุบันบริเวณในเขตพื้นที่โครงการ พบว่า จากจุดเริ่มต้นโครงการที่แยกดอนไชยจะมีลักษณะเป็นทาง 4 ช่องจราจรบริเวณช่วงทางแยก แล้วลดจำนวนช่องทางเป็น 2 ช่องจราจร ไปจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวมประมาณ 29 กม. สภาพพื้นที่ในช่วงแรกระยะทางประมาณ 13 กม. จะเป็นทางราบที่ค่อนข้างตรงโดยตลอดพื้นที่สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ชุมชนบ้างเป็นช่วง จากนั้นจะเป็นทางเขาสูงชันที่คดเคี้ยวมีระยะมองเห็นจำกัด และรัศมีความโค้งน้อยเป็นระยะทางประมาณ 16 กม. ช่วงที่เป็นทางเขานี้จะอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าแม่อาบ และป่าแม่ลี้ เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ แนวสายทางของโครงการปัจจุบันมีเขตทางกว้าง 40 เมตร ตลอดแนวโครงการ โดยจะมีระยะห่างออกไปจากศูนย์กลางทางปัจจุบันข้างละ 20 เมตร