ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)