โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 106 ช่วง อ.เถิน - อ.ลี้

ความเป็นมาของโครงการ

     กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวงโดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลำดับงานที่ดำเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศโดยมีภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งจะพัฒนาให้สมบูรณ์ อาทิ

       โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 106 ช่วง อ.เถิน -อ.ลี้ มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 106 ประมาณกม. 0+000 และจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 106 ประมาณกม. 29+000 ระยะทางประมาณ 29.00 กิโลเมตร